mów_mi_nika

132 teksty – auto­rem jest mów_mi_ni­ka.

Mówią, że psa można zagłas­kać na śmierć. Te­raz ro­zumiem to dos­ko­nale, im dłużej jes­tem głas­ka­na tym bar­dziej czuję pot­rzebę wyr­wać się do te­go, który ro­bił to w od­po­wied­nim mo­men­cie. Mi­mo, że kiedyś coś stanęło Nam na przeszkodzie może to na­wet byłam ja, to wiem, że nig­dy nie gro­ziła mi przez to śmierć. 

myśl • 26 września 2017, 23:28

Zakłuło ro­zumiesz? Cho­ciaż od daw­na był mi obojętny, jed­no zdjęcie spra­wiło, że ser­ce za­bolało... A prze­cież to ja wszys­tko skończyłam, ja swo­je życie od­dałam in­ne­mu, które­go kocham...więc dlaczego? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2016, 00:15

Mi­mo że nig­dy go nie było, ja tęsknić przes­tać nie umiałam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 kwietnia 2016, 01:24

Mów, że mnie kochasz, codzien­nie, a po miesiącu nie zauważę, że przes­tałeś. Mów to raz w ty­god­niu, a zaw­sze będę myślała, że coś się dzieje. Mów raz w miesiącu, a nie zwrócę uwa­gi. Po­wiedz raz, a za­pamiętam na lata. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 stycznia 2016, 22:51

Nie snuj da­lekich planów, a będziesz zdol­na za­kończyć na­wet naj­bar­dziej znaczące rzeczy na stałe związa­ne z Twoimi emoc­ja­mi, bez stra­ty choćby jed­nej łzy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 listopada 2015, 02:29

Ludzie od­po­wie­dzial­ni nie ot­wierają się całko­wicie przed ni­kim i jest w tym mądrość. Człowiek od­kry­ty jest jak roz­wiąza­na za­gad­ka, nie ma nic więcej do zaoferowania. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 października 2015, 23:48

Nie mów o czymś o czym nie masz po­jecia, bo od kiedy całe życie oz­nacza rok, ca­ly świat ka­wałek ziemi, kocham oz­nacza lu­bię bardzo? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 września 2015, 23:57

Nie każde życie przy­pomi­na puzzle, nie zaw­sze wys­tar­czy kil­ka godzin, żeby usiąść i wszys­tko ułożyć. Zdarza się, że nie ma wy­mier­nej jed­nos­tki, w której można by było te­go dokonać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 lipca 2015, 23:43

Podświado­mie miała nadzieje na odzew, mi­mo że już po raz set­ny pu­kanie od­bi­jało się echem. Wie­działa, że nie może przes­tać dopóki w tych brązo­wych tęczówkach nie zo­baczy, że to koniec. 

myśl • 20 lipca 2015, 23:44

Przyszłość nie może się mylić... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2015, 01:39
mów_mi_nika

Potrafią zainspirować do życia i jego sensu, ich sens jest ukryty między treścią. Trzeba tylko chcieć go odszukać.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mów_mi_nika

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 września 2017, 23:28mów_mi_nika do­dał no­wy tek­st Mówią, że psa można [...]

29 lipca 2016, 00:19Cris sko­men­to­wał tek­st Zakłuło ro­zumiesz? Cho­ciaż od [...]

24 stycznia 2016, 22:51mów_mi_nika do­dał no­wy tek­st Mów, że mnie kochasz, [...]

11 listopada 2015, 02:29mów_mi_nika do­dał no­wy tek­st Nie snuj da­lekich planów, [...]

8 października 2015, 18:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ludzie od­po­wie­dzial­ni nie ot­wierają [...]

8 października 2015, 00:27MartweWspomnienia sko­men­to­wał tek­st Ludzie od­po­wie­dzial­ni nie ot­wierają [...]

7 października 2015, 23:48mów_mi_nika do­dał no­wy tek­st Ludzie od­po­wie­dzial­ni nie ot­wierają [...]

17 września 2015, 08:22kinQ sko­men­to­wał tek­st Nie mów o czymś [...]

16 września 2015, 23:57mów_mi_nika do­dał no­wy tek­st Nie mów o czymś [...]